Põhikiri
 

Eesti Euroopa Liikumise põhikiri
 
 
ÜLDSÄTTED
 
1.      Eesti Euroopa Liikumine (edaspidi EEL) on vabatahtliku liikmeksoleku alusel tegutsev mittetulundusühing, mis on asutatud eesmärgiga edendada ühendatud Euroopa liikumist.
2.      EEL juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
3.      EELi nimi eesti keeles on EESTI EUROOPA LIIKUMINE ning inglise keeles EUROPEAN MOVEMENT ESTONIA.
4.      EELi juhatuse asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
 
TEGEVUSE EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMISE VAHENDID
 
5.      EEL tegevuse eesmärgid on: 
1)   edendada ühendatud Euroopa liikumist, mis taotleb Euroopa riikide kodanike rahu, solidaarsust ja majanduslikku heaolu, säilitades seejuures Euroopa rahvaste kultuuri ja isikupära; samuti toetada sellega seonduvate uurimuste ja ürituste korraldamist;
2)   aidata kaasa Eesti ühiskonna täielikule ja objektiivsele informeeritusele Euroopa arengutest ja integratsiooniprotsessidest, samuti Eesti rahvusliku identiteedi säilitamisele Euroopa kultuuride mitmekesisuses ning teadvustada Euroopa väikerahvaste rolli;
3)   õhutada poliitilisi, sotsiaalseid ja muid gruppe diskussioonile kodanikusõbraliku Euroopa Liidu idee olemuse üle;
4)   edendada Euroopa arengusuundade kajastamist Eesti-siseselt ning paremate suhete ning vastastikkuse mõistmise arendamist Eesti ja teiste Euroopa riikide vahel, s.h. edendada Euroopa Liidu riikide vahelist koordinatsiooni oluliste välispoliitiliste eesmärkide saavutamisel;
5)   edendada tegevust, mis kindlustavad Eesti seisukohtade esitamist ning Eesti huvide kaitsmist nii Euroopas kui kogu maailmas;
6)   toetada kaupade, kapitali, teenuste ja tööjõu vaba liikumist ning majandusliku ja rahaliidu ideed.
 
6.      Tegevuse eesmärkide saavutamiseks EEL:
1)   korraldab loenguid, konverentse, seminare;
2)   annab välja stipendiume, Euroopa Liitu tutvustavaid teabematerjale ja muid temaatilisi väljaandeid;
3)   suhtleb ja teeb koostööd teiste analoogsete organisatsioonidega Eestis ja välismaal;
4)   teostab tõlketöid ja kirjastus- ning paljundustegevust oma põhikirjaliste eesmärkide realiseerimiseks;
5)   teeb koostööd pressi, kirjastajate ning trükiste levitajatega;
6)   kogub, süstematiseerib ja levitab Euroopa Liidu alast teavet (s.h. diskussioonide jm. põhikirjalise tegevuse käigus saadud);
7)   taotleb varalisi vahendeid Eesti ja teiste riikide avalik- ja eraõiguslikelt isikutelt toetustena ja tasuliste ürituste ja loteriide korraldamise kaudu ning käsutab neid oma põhikirjalise tegevuse raames;
8)   omab õigust sõlmida mistahes riigi valitsuse või rahvusvahelise organisatsiooni vm. organiga lepinguid EELi eesmärkide realiseerimiseks;
9)   omab õigust asutada ise või koostöös teiste organisatsioonidega allasutusi või rahvusvahelisi koostööorganisatsioone EELi põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.
 
EELi LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
 
7.      EELi liikmed võivad olla tegevliikmed ja toetajaliikmed.
 
TEGEVLIIKMED
 
8.      EELi tegevliikmeteks võivad olla füüsilised isikud ja Eesti Vabariigis kehtestatud korras registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud ja eraõiguslike juriidiliste isikute ühendused, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt EELi tegevuses ning tasuvad iga-aastast liikmemaksu.
 
TOETAJALIIKMED
 
9.      EELi toetajaliikmeks võivad olla füüsilised isikud, samuti juriidilised isikud ja juriidiliste isikute ühendused nii Eesti Vabariigis kui välisriikides, kes nõustuvad EELi eesmärkide ja ülesannetega, on huvitatud koostööst EELiga ja kes EELi tegevusele aineliselt või tegudega kaasa aitavad
 
10. EELi toetajaliikmel ei ole hääleõigust ega kohustust tasuda liikmemaksu. Muud tegevliikme õigused ja kohustused laienevad toetajaliikmele EELi nõukogu poolt ettenähtud ulatuses ja korras.
 
LIIKMEKS VASTUVÕTMINE
 
11. EELi liikmeks astumisel esitab liikmekandidaat juhatusele ettenähtud vormil kirjaliku avalduse. Liikmeks vastuvõtmise otsustab EELi nõukogu kuu aja jooksul arvates avalduse laekumise päevast.
 
TEGEVLIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
 
12. Kõik tegevliikme õigused ja kohustused tekivad ja kehtivad aasta liikmemaksu tasumise järel. 
 
13. EELi tegevliikmetel on õigus:
1)     osaleda EELi tegevuses selle põhieesmärgi ja ülesannete täitmisele kaasaaitamiseks;
2)     osaleda hääleõiguslikena üldkoosolekul, valida ja olla valitud EELi juhtimis-, kontroll- ning teistesse valitavatesse organitesse ning esindada EELi juhatuse volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;
3)     esitada arupärimisi ja ettepanekuid EELi valitavate organite tegevuse kohta ning saada EELi tegevusest teda huvitavat informatsiooni;
4)     saada osa liikmetele mõeldud soodustustest EELi poolt pakutavate teenuste puhul;
5)     kasutada võimaluse korral ja vastavalt kehtestatud tingimustele eeliskorras EELi vara;
6)      lahkuda EELi liikmeskonnast esitades juhatusele sellekohase avalduse.
 
14. EELi juhatus kustutab väljaastumisavalduse esitanud liikme EELi liikmete nimekirjast ühe kuu jooksul avalduse esitamisest.
 
15. EELi tegevliikmed on kohustatud:
1)      järgima EELi põhikirja ning täitma üldkoosoleku, juht- ja kontrollorganite nende pädevuse piires tehtud otsuseid;
2)      tasuma õigeaegselt ettenähtud suuruses liikmemaksu;
3)      mitte kuritarvitama oma liikmelisusest tulenevaid õigusi;
4)      hoiduma igasugusest tegevusest, mis kahjustab EELi mainet;
5)      kasutama heaperemehelikult ning säästlikult EELi vara.
 
16. Eelpoolnimetatud kohustuste mittetäitmisel võib nõukogu juhatuse ettepanekul oma sellekohase otsusega EELi liikme käesoleva põhikirjaga ettenähtud õigusi piirata või EELi liikmeskonnast välja arvata.
 
17. EELi väljaarvatud liikmel on õigus vastava taotluse alusel nõuda enda liikmeks ennistamist järgneval EELi liikmete üldkoosolekul.
 
EELi JUHTIMINE
 
18. EELi juhtimisorganid on:
1)      üldkoosolek;
2)      nõukogu;
3)      president;
4)      juhatus.
 
19. Üldkoosolek on EELi kõrgeim juhtimisorgan, mis on pädev lahendama kõiki EELi tegevusega seonduvaid küsimusi. Üldkoosoleku pädevuses on lisaks seaduses ja põhikirjas sätestatule valida ja tagasi kutsuda EELi president.
 
20. Üldkoosolekute vahelisel ajal täidab üldkoosoleku ülesandeid volinike koosolek (põhikirjas ja igapäevases asjaajamises „nõukogu“).
 
21. Nõukogu tegevust juhib ja korraldab EELi president.
 
22. EELi juhib ja esindab igapäevaselt ühe- kuni kolmeliikmeline juhatus, mis valitakse nõukogu poolt kuni kolmeks aastaks.
 
ÜLDKOOSOLEK
 
23. EELi üldkoosolek toimub korralisena üks kord aastas seadusega ette nähtud juhtudel ja korras või vastavalt vajadusele.
 
24. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse vähemalt 7 kalendripäeva ette e-posti teel.
 
25. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.
 
NÕUKOGU
 
26. Nõukogu pädevuses on lisaks seaduses ja põhikirjas sätestatule:
1)      juhatuse liikmete valimine;
2)      juhatuse tegevuse üle järelvalve teostamine;
3)      juhatuse esindusõiguse laiendamine ja piiramine;
4)      juhatuse koostatud EELi majandusaasta eelarve ja tegevuskava ning aastaaruannete heakskiitmine enne üldkoosolekule esitamist;
5)      täiendavate vahendite leidmine EELi tegevuse finantseerimiseks;
6)      koostöö loomine ja arendamine organisatsioonidega, kes tunnustavad EELi põhikirjalisi eesmärke;
7)      EELi võimaliku osaluse otsustamine teistes ühingutes või rahvusvahelistes ühendustes;
 
27. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt pooled nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui otsuse poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.
 
28. Nõukogu liikmed valib üldkoosolek 2 aastaks. Nõukogu liikmete väikseim arv on kuus (sh EELi president). Igal aastal valitakse uuesti vähemalt pool nõukogu liikmetest.
 
29. Nõukogu liige võib tagasi astuda enne volituste lõppemist, teatades sellest nõukogule vähemalt kuu aega ette. Kui nõukogu liige ei täida põhikirjasätteid, seadust, kahjustab EELi või puudub põhjuseta nõukogu koosolekutelt, võib nõukogu peatada nõukogu liikme volitused kuni järgmise üldkoosolekuni.
 
30. Nõukogu on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.
 
EELi PRESIDENT
 
31. EELi president:
1)      korraldab nõukogu tööd ja juhatab nõukogu koosolekuid;
2)      kutsub kokku nõukogu koosoleku vähemalt kord kahe kuu jooksul;
3)      kinnitab juhatuse poolt esitatud nõukogu koosoleku päevakorra;
4)      esitab nõukogule juhatuse liikmete kandidaadid;
5)      sõlmib nõukogu otsuse alusel juhatuse liikmetega lepinguid juhatuse liikme ülesannete täitmiseks;
6)      annab nõukogu otsuse alusel volitusi juhatusele EELi vara kasutamise, käsutamise ja valdamise korras määratud suurust ületavate tehingute tegemiseks;
7)      moodustab ja lõpetab teatud ülesannete, probleemide ja küsimuste läbitöötamiseks töörühmi;
8)      korraldab EEL suhtlemist partneritega, riigi- ja valitsemisorgnite ning rahvusvaheliste organisatsioonidega.
 
32. Nõukogu võib valida oma liikmete hulgast EELi asepresidendi, kelle ülesanne on EELi presidendi puudumisel teda asendada nõukogu koosolekute kokkukutsumisel, juhatamisel ja esindusfunktsioonide täitmisel, nõukogu otsuse alusel anda volitusi juhatusele ühingu vara kasutamise, käsutamise ja valdamise korras määratud suurust ületavate tehingute tegemiseks ja sõlmida juhatuse liikmetega lepinguid juhatuse liikme ülesannete täitmiseks.
 
JUHATUS
 
33. EELi igapäevast tegevust korraldab kuni 3 liikmeline  juhatus, mille liikmed valitakse nõukogu poolt kolmeks aastaks. Kui juhatuses on enam kui 1 liige nimetab nõukogu juhatuse esimehe, kes juhib juhatuse tööd.
 
34. Nõukogu võib juhatuse liikme sõltumata põhjustest tagasi kutsuda enne volituste lõppemise tähtpäeva.
 
35. Juhatus annab oma tegevusest aru nõukogule.
 
36. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Juhatuse otsused võetakse vastu juhatuse liikmete poolthäälte enamusega. Juhatuse liige, kellel ei ole võimalik juhatuse koosolekust osa võtta, on kohustatud sellest teatama juhatusele ja volitama teist juhatuse liiget hääletama tema eest.
 
KONTROLLORGAN
 
37. EELi finants- ja majandustegevuse auditeerimiseks määrab üldkoosolek audiitorkontrolli korraldamise.
 
38. Audiitorkontrolli määramisega volitab EELi nõukogu ühtlasi EELi juhatust nimetama audiitori ning sõlmima auditeerimise korraldamiseks vajalikud lepingud.
 
EELi VARA
 
39. EELi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik EELi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.
 
40. EELi vara moodustub:
1)      sisseastumis- ja liikmemaksudest;
2)      Eesti ja teiste riikide avalik- ja eraõiguslikelt isikutelt saadud toetustest;
3)      EELi tegevuse tuludest;
4)      muudest laekumistest.
 
41. EEL valdab, kasutab ja käsutab oma vara kooskõlas seadusega ja ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
 
42. EELile laekunud sihtotstarbelisi annetusi kasutatakse ja käsutatakse vastavalt annetaja soovile, kui see ei ole vastuolus seaduse ja põhikirjaga.
 
LÕPPSÄTTED
 
43. Kõigis olukordades, mida pole põhikirjaga ette nähtud, kohaldatakse seaduses sätestatut.
 
44. EELi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud korras.
 
45. Likvideerimisel alles jäänud vara antakse tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjas olevale või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, mis täidab EELiga sarnaseid eesmärke.


EELi üldkoosoleku poolt 29.05.2009 kinnitatud
 
 
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng