Euroopa 2020

Euroopa 2020 aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia, on Euroopa Liidu majanduskasvu strateegia aastani 2020. Euroopa 2020 strateegia lepiti liikemsriikide poolt kokku 2010 aasta juunis. Selles strateegias seavad liikmesriigid ambitsioonikaid eesmärke aastaks 2020 viies valdkonnas:

1. Tööhõive: 75% elanikkonnast vanuses 20-64 aastat peab olema tööga hõivatud.

2. Teadus- ja arendustegevus: 3% ELi SKPst tuleb investeerida teadus- ja arendustegevusse.

3. Kliimamuutused ja energia: täita tuleb kolm kliima- ja energiaalast eesmärki (20%, 20%, 20%)

a) kasuhoonegaaside heitkoguste vähendamine võrreldes 1990. aastaga 20% (või isegi 30% kui rahuldav rahvusvaheline kokkulepe saavutatkse Kyoto protokolli jätkuna);

b) 20% energiatarbimise saamine taastuvenergia allikatest;

c) Energiasäästlikkuse tõstmine 20%.

4. Haridus: koolist väljalangenute osakaal peab jääma alla 10% ning vähemalt 40% uuest põlvkonnast peab omandama kolmanda taseme hariduse.

5. Vaesus: vaesuse ohus elavate inimeste arvu tuleks vähendada 20 miljoni (inimese) võrra.

Loe lähemalt Euroopa 2020 strateegia kohta siit ning külasta ka Euroopa Komisjoni Europe 2020 kodulehekülge.

Iga liikmesriik koostab Euroopa 2020 strateegia eesmärkide saavutamiseks riikliku kava. Riigikantseleis koostati 2011. aasta aprilli lõpuks Eesti konkurentsikava "Eesti 2020".  

Samuti koostas Riigikantselei märtsis 2011 ettevaatava raporti "Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed", mille alusel konsulteeriti ministeeriumite ja teiste partneritega koostamaks konkurentsivõime strateegia "Eesti 2020" ning
koostatakse Euroopa Liidu poliitika kujundamise kava aastateks 2011–2015 .

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng