Ungari 2011 (I)Ungari eesistumine jaanuar-juuni 2011

Ungari eesmärgiks eesistujana on keskenduda eelkõige järgnevatele aspektidele:


1. Majanduskasv ja tööhõive säilitamaks Euroopa sotsiaalne mudel
Ungari on veendunud, et edu võti ELis on tulevikku suunatud kasvustrateegia ja majanduspoliitika koordineerimine. Eesistuja eesmärk on suurendada ELi võimekust majandusprobleemidega toime tulemisel. Ungari soovib parandada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete olukorda, mis on töökohtade loomise seisukohalt väga olulised. Eesmärgiks on vähendada ka vaesust ja tõstatada mustlaste integreerimise küsimus.

2. Tugevam Euroopa
Euroopa sisepoliitika keskmes on toit, energia ja vesi. Seetõttu peab Ungari tähtsaks poliitika tugevdamist nendes valdkondades. Eesmärgiks on üle vaadata ühise põllumajanduspoliitika toimimine, määratleda uus energiapoliitika ja koostada uus Euroopa veepoliitika. Samuti on Ungaril kavas välja töötada Doonau piirkonna arengustrateegia veevarude säilitamiseks.

3. Kodanikusõbralikum Euroopa Liit
Eesistuja leiab, et EL peab tegelema küsimustega, mis puudutavad kodanike igapäevaelu. Eesmärgiks on laiendada Schengeni ala ja liita sellega ka Rumeenia ja Bulgaaria (Stockholmi programmi rakendamine). Lisaks leiab Ungari, et Euroopa Liidu väärtus on kultuuriline mitmekesisus, mida tuleb kaitsta.

4. Laienemine ja naabruspoliitika
Ungari tahab pöörata tähelepanu ELi laienemisele. Kokku võtta ELi liitumiskõnelused Horvaatiaga ja tugevdada idapartnerlust.
Samuti peab Ungari eesistumise prioriteediks Lääne-Balkani riikide integreerumist Euroopasse ning uue Euroopa välisteenistuse kiiret toimima hakkamist.


Tutvu Ungari prioriteetidega eesistumisperioodiks pikemalt siin
. Samuti vaata ka eesistumise kodulehekülge ja Ungari eesistumise sündmiuste ajakava.
Eesti valitsuse eesmärgid Ungari eesistumisperioodil                                                              
1. Energiaallikate tõhus kasutamine
Eesti eesmärgiks on ELi kohalike energiaallikate tõhus kasutamine ja ELi energeetikaalaste välissuhete tõhusam koordineerimine. Oluline on silmas pidada, et ei kaoks võimalus fossiilsetest või muutest energiaallikatest elektrit toota ja et ei suureneks ELi enerigiaalane sõltumine kolmandatest riikidest.

 
2. Euroopa Liidu siseturgu arendamin
Eesti esmärgiks on ühtse digitaalse turu loomine, mis toetaks ELi majanduse ja konkurentsivõime kasvu. Eesti soovib ühtset turgu, kus esineks võimalikult vähe teenuste, kaupade ja isikute piiriülest liikumist takistavaid erisusi. Siseturu arendamisel on oluline turu edasiarendamine suurema teenuste vabaduse poole, lepinguõiguse ühtlustamine ELis ja lahenduste otsimine hariduse ja kvalifikatsioonide tunnustamise lihtsustamiseks.

3. Euroopa Liidu eelarve ja majanduskeskkond
Valitsus soovib, et Euroopa Liidu eelarve oleks suunatud Euroopa 2020 strateegia eesmärkide saavutamisele. Vahendite eraldamine peaks põhinema eelkõige piirkondade suhtelisel jõukusel ja vahendite tulemusliku kasutamise võimekusel. Eesti eesmärgiks on ka saavutada kasvusõbralik majandus- ja rahanduskeskkond ELis ning taastada euroala finantsstabiilsus ja usaldusväärsus maailmas.

4. Euroopa Liidu idapartnerlus
Eesti soovib suunata idaparnerluse edasist arengut ning toetada idapartnerite tugevamat poliitilist, majanduslikku ja valdkondlikku lõimumist ELiga. Ungari eesistumise jooksul on oluline tutvustada laiemalt Eestis 2011. aasta alguses loodavat idapartnerluse keskust ja saavutada nii partner- kui ka sihtriikidega tõhus koostöö.

Loe lisaks valitsuse eesmärkidest Euroopa Liidus Ungari eesistumisperioodil siit
.asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng