Avaleht
Euroopa Liidu eelinfo 6.-12. juuni 2011
Järgnevalt on välja toodud Valitsuse kommunikatsioonibüroo poolt edastatud iganädalane teade algava nädala peamistest uudistest, kohtumistest ja sündmustest Euroopa Liidus.

Euroopa Liidu Nõukogu

Esmaspäev, 6. juuni: Luksemburgis toimub Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitse nõukogu (EPSCO) istung. Kohtumine keskendub eranditult tervishoiuküsimustele.

Neljapäev, 9.-10. juuni: Luksemburgis toimub Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istung.

Nõukogus loodetakse saavutada kokkulepe üldises lähenemisviisis infosüsteemide vastu suunatud ründeid käsitleva direktiivi eelnõu suhtes. Ministreid oodatakse andma poliitilisi juhtnööre, saavutamaks kompromissi eelnõu põhipunktides Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste ja ametlike dokumentide tunnustamist ja täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist kohta.

Reede, 10. juuni: Luksemburgis toimub Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istung. Kohtumine keskendub energeetikaküsimustele.

Nõukogu istungite kohta loe lisaks aadressil http://www.consilium.europa.eu/App/TransparencyCouncil/default.aspx?lang=en&cmsid=1119

Euroopa Komisjon

Esmaspäev, 6. juuni: Euroopa Komisjon esitab korruptsioonivastase võitluse paketi, mis koosneb teatisest ulatusliku korruptsioonivastase poliitika kohta ja otsusest korruptsioonivastase tegevuse hindamismehhanismi kehtestamiseks. Lisaks esitatakse Euroopa Nõukogu korruptsioonivastase riikide ühendusega (GRECO) sel eesmärgil tehtava koostöö aruanne ja erasektori korruptsiooni käsitleva EL Nõukogu raamotsuse täitmise aruanne. Algatused on osa sisejulgeoleku strateegia raames kavandatud meetmetest.

Teisipäev, 7. juuni: Euroopa Komisjon esitab tõhustatud majandus- ja eelarvepoliitika koordinatsioonimehhanismi, Euroopa poolaasta raames esimest korda riigipõhised poliitikasoovitused. Antav hinnang ja soovitused põhinevad liikmesriikide majandusolukorra analüüsil ning hindavad, kas ja kuivõrd stabiilsus- ja lähenemisprogrammis ning Euroopa 2020 strateegia täitmiseks koostatud reformiprogrammis kavandatud meetmed on asjakohased ning vastavad iga riigi tegelikele vajadustele ja probleemidele. Soovitused esitatakse arutamiseks ja kinnitamiseks Euroopa Ülemkogule.

Loe lähemalt Euroopa Komisjoni veebilehelt http://ec.europa.eu/news/economy/110113_1_et.htm

Euroopa Parlament

Esmaspäev, 6. - 9. juuni: Strasbourgis toimuval Euroopa Parlamendi täiskogu istungil on hääletusel ELi 2014.-2020. aasta eelarve külmutamise teema, Eurovignette’i reeglite muutmine ning Bulgaaria ja Rumeenia Schengeni alaga liitumine. Lisaks on päevakorras kolibakteri epideemia Saksamaal ja mujal, Ungari uue põhiseaduse vastavusse viimine ELi väärtustega ning ELi-Venemaa tippkohtumise ettevalmistamine, muu hulgas viisarežiimi lihtsustamise kava.

Loe lähemalt Euroopa Parlamendi täiskogu uudiskirjast http://www.europarl.europa.eu/et/pressroom/newsletter

Muud sündmused

Neljapäev, 9.-11. juuni: Amsterdamis toimub iga-aastane Euroopa kultuuripärandikongress ning Euroopa Liidu kultuuripärandi Europa Nostra auhinna tseremoonia. 27 võitjat valiti välja 31 riigist esitatud ligikaudu 140 projekti hulgast.

Loe lähemalt Europa Nostra kodulehelt http://www.europanostra.org/ ja Euroopa Komisjoni kodulehelt http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc623_en.htmAllikas: Valitsuse briifunguruum


 

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng