Uudised Toimetaja Markus  

Eesti–Euroopa Liidu ühise nõuandekomitee koostatud aruanne märkis ära positiivselt Eesti Euroopa Liikumise tegevuse

Aruanne märgib, et mõned kodanikuühendused osalevad juba efektiivselt Euroopa Liidu alase info levitamises Eestis. Nende hulka kuulub ka Eesti Euroopa Liikumine.

2002. a. juulis toimunud esimesel koosolekul otsustas Eesti–Euroopa Liidu ühine nõuandekomitee koostada aruande, mis hõlmaks Eesti kodanikuühenduste kaasamist Euroopa Liiduga liitumise protsessi. Aruande koostajateks määrati Mall Hellam Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutsute Liidust (EMSL) ja Clive Wilkinson Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteest (EESC). Aruandes peetakse silmas vajadust kaasata Eesti kodanikuühendused liitumisprotsessi (ja teistesse demokraatlikesse protsessidesse) ning arutatakse, kuidas oleks kõige parem neid kaasata ja millises ulatuses on nende praegune kaasamine rahuldav. Aruandes on ka praktilisi soovitusi, kuidas kaasamist tõhustada. Kodanikeühenduste rollist liitumisprotessis Euroopa Liiduga märgitakse aruandes, et liitumine mõjutab kogu Eesti elanikkonda ja kodanikuühendused saavad mängida tähtsat rolli sellekohases avalikus arutelus. Kodanikuühendused peavad mõistma sellega seotud fakte ja küsimusi, nad peavad kindlustama selle, et ametivõimud on teadlikud liitumise mõjust nende valdkonnale ja, mis kõige tähtsam, nad peavad tagama, et nende liikmed on täielikult informeeritud ning kaasatud nii selle info laialdasse levitamisse kui ka kogu dialoogi. Loomulikult peavad nad olema täielikult kaasatud eespool lõigus 27 toodud tegevusse. Siinkohal märgib aruanne, et mõned, nimetades eraldi Eesti Euroopa Liikumist ja Team Europe’it, osalevad juba efektiivselt Euroopa Liidu alase info levitamises Eestis. Eesti Euroopa Liikumine ja Team Europe on paika pannud oma tööplaanid ja konkreetsed eesmärgid. Samuti on ära märgitud Euroopa tuleviku konventsiooni tarbeks loodud kontaktgrupp, mille üks asutaja on Eesti Euroopa Liikumine. Aruanne tõdeb, et ülal kirjeldatud tegevuste abil saavutatakse palju, et parandada liitumisalast arutelu ja kindlustada see, et liitumisreferendumi ajal on selles osalejad täielikult teadlikud otsuse (nii positiivse kui ka negatiivse) tagajärgedest seoses ELi liikmeks olekuga.

Leave A Comment