Uudised Toimetaja Markus  

Tagasivaade edukale demokraatiaprojektile „Novus Spectrum“

Autorid: Projekti „Novus Spectrum“ vabatahtlikud Helena Savtšenko ja Mari-Liis Mäevere

Kaheksa ettevõtliku noore poolt 2011. aastal algatatud noorte demokraatiaprojekt „Novus Spectrum“ lõppes käesoleva aasta veebruaris. Tervelt 18 kuud kestnud projekt on andnud noortele mitmeid võimalusi olemaks aktiivne ning kaasa rääkida ühiskondlikult olulistel teemadel, samuti panustada aktiivse Euroopa kodanikuna Euroopa kodanikuühiskonna arendamisse.

Projekti raames toimus mitmeid põnevaid üritusi – esseekonkurss; lühifilmi valmistamine; tööseminarid; õppereisid Helsingist Tallinnasse ja Tallinnast Helsingisse, koomiksijoonistamise töötoad ning filmikoolitus. Äärmiselt populaarseteks üritusteks lisaks nimetatule olid veel Euroopa Kodanikualgatuse simulatsioonid, mis viidi läbi viies erinevas koolis üle Eesti, ning arutelusari „Pontšik ja Poliitik“ ja ka projekti lõpetav ja kokkuvõttev noortekonverents „European Union’s Future Prospects and European Citizen’s Initiative“.

Projekti „Novus Spectrum“ peamine eesmärk oli parandada noorte teadlikkust ja osalust Eesti ühiskonnaelus ning Euroopa Liidu demokraatlikes protsessides, samuti pöörata tähelepanu osalus- ja esindusdemokraatia sõlmpunktidele. Projektile tagasi vaadates võib öelda, et antud eesmärgid on suudetud edukalt ellu viia. Nimelt, leiame, et tänu projekti läbiviimisele suurenes noorte osalus ühiskondlikult olulistes protsessides, sest see andis neile võimaluse iseseisvateks aruteludeks ning analüüsimiseks, samuti võimaluse panustada ka oma ideid, mis omakorda pakub noortele võimaluse tunda end aktiivsete ja väärtuslike kodanikena, kelle esitatud mõtteid ka hinnatakse ning kuulda võetakse.

Üheks kaalukaimaks projekti tulemuseks peame tõsiasja, et noored hakkasid projektiürituste mõjul olema julgemad, seda eriti arvamuse avaldamisel ning ka tundma, et iga inimese panus, ka idee tasandil, nii oma riigi kui Euroopa Liidu arengusse, võib viia positiivsete muutusteni. Näiteks avaldasid projekti üritustes osalenud noored ürituste järgselt salvestatud audiovisuaalsete sõnumite läbi oma tõdemusi, mille kohaselt nad leidsid, et kui oma hääl kuuldavaks teha, siis seda hinnatakse ning võetakse võib-olla ka otsuste tegemisel arvesse.

EL-i otsustusprotsessidesse kaasatuse võimalusi tutvustasid projekti raames kõige enam EL Kodanikualgatuse simulatsioonid, mis põhinesid 1. aprillil 2012 jõustunud Euroopa Kodanikualgatuse initsiatiivil, mis võimaldab Euroopa Liidu kodanikel teha Euroopa Komisjonile seadusandlik ettepanek. Jäljendavad simulatsioonid viidi läbi Kose Gümnaasiumis, Tallinna Ühisgümnaasiumis, Haapsalu Gümnaasiumis, Kuressaare Gümnaasiumis ning Põlva Ühisgümnaasiumis 10.-12. klasside õpilaste hulgas, mis andis nende koolides õpilastele võimaluse koostada gruppides oma kodanikualgatuse ettepanek. Noorte poolt välja pakutud põnevate ja uuenduslike ideede seast väärivad eraldi äramärkimist järgmised osalejate arvates EL-is parandamist vajavad aspektid: E-valimiste populariseerimine üle kogu Euroopa; puuetega inimeste ühistranspordile ligipääsetavuse tagamine kõikides EL-riikides; kohustusliku noorte palkamise kvoodi kehtestamine tööandjatele; Euroopa M-pakett ehk üle-euroopaline mobiilsidevõrk, kus kasutaja maksaks oma kõnede eest sama palju kui kodumaal. Lisaks veel emapalkade võrdsustamine EL-liikmesriikides; E-eelkool ning tasuta üle-euroopalise wifi-võrgustiku rajamine.

Samuti oli Eesti erinevates linnades (Narva, Rakvere, Viljandi, Tallinn, Tartu) toimunud koomiksijoonistamise töötubades noortel võimalus arendada oma mõtteid ning väljendada arvamust nii demokraatia ja Euroopa Liidu teemadel kui ka kitsamatel ühiskondlikel alateemadel, nagu noorte töötus, lisaks õppida oma sõnumit ka loovalt koomiksikoostamise abil edastama. 2011. aasta detsembris aset leidnud esseekonkurss andis aga noortele suurepärase võimaluse oma mõtteid pikemalt väljendada Euroopa, demokraatia ning Euroopa põhiväärtuste teemal. Võidutöö avaldati Delfi portaalis, kus see sai märgatava tähelepanu osaliseks. Võitjaks osutus 18-aastane Jõhvi Gümnaasiumi õpilane Jaak Veske esseega teemal „Euroopa Ühendriigid – pääsetee või hukatus?“.

Projekti raames tutvustati noortele ka muid loovaid viise, kuidas enda häält kuuldavaks teha – 2013. aasta jaanuaris jagas ekspert Steiv Silm filmikoolitusel noortele sisulisi ning tehnilisi teadmisi, kuidas kiiresti ja efektiivselt teostada oma ideid filmiklippide abil. Eriti kasulikud olid nõuanded aktiivsetele noortele, kes saaksid koolitusel omandatud oskusi kasutada oma noorteprojekti või -organisatsiooni töös.

Lisaks noortele arutelu- ja kaasamõtlemisvõimaluste pakkumisele oli projekti „Novus Spectrum“ teine oluline tulemus noorte suurem informeeritus nende õigustest, võimalustest ning tähtsamatest ja päevakajalisematest ühiskondlikest probleemidest nii Eesti ühiskondliku elu tasandil kui ka Euroopa Liidus laiemalt. Seda eesmärki teenis äärmiselt populaarseks osutunud arutelusari „Pontšik ja Poliitik“ (kohtumised Kadri Simsoni, Toomas Alatalu, Sven Mikseri ning Kaja Kallasega), kus noortel oli võimalus kuulata poliitikute ning arvamusliidrite ettekandeid aktuaalsetel välispoliitilistel ning EL-i puudutavatel teemadel ning kõige selle üle vabas õhkkonnas arutleda. Samuti suurendas oluliselt noorte teadmisi esindus- ja osalusdemokraatia võimaluste ja valupunktide vallas projekti alguskuudel lavastatud lühifilm, mis juhtis tähelepanu esindus- ja osalusdemokraatia eelistele ning puudustele nooruslikul ja humoorikal viisil. Filmiklipp toimis ka edukalt õppe- ja haridusmaterjalina, kuna kõigil projekti üritustel esinejatele ning kooliõpetajatele jagasime tänutäheks lühifilmi, kes saaksid seda oma etteastetel ning koolitundides ehk tulevikus kasutada, samuti analüüsisime tehtud filmiklippi filmikoolitusel. Lisaks pakkus film ka arutelu- ja mõtteainet, kuna oli kättesaadav projekti veebikeskkonnas ning projekti üritustel kogu projekti vältel.

Paljude, nii projekti läbiviijate kui selle üritustes osalenute sõnul, osutusid kõige efektiivsemateks mitteformaalseid teadmisi pakkunud üritusteks õppereisid Helsingisse ja Tallinnasse, mis pakkusid mitmekülgseid teadmisi kahe riigi ja EL-suhetest ning võimaluse kohtuda ühiskondlikult aktiivsete noortega. Soome õppereisil külastati Soome Parlamenti Eduskuntat, kus kohtuti Soome erinevate erakondade esindajatega ning Soome Euroopa Liikumise bürood. Tallinnas väisati Soome Suursaatkonda Tallinnas, kus kohtuti Soome Suursaadiku Hr Aleksi Härköneniga.

Projekti raames läbi viidud tööseminaridel tutvustati noorte võimalusi EL-i eri liikmesriikides töötamiseks ja vabatahtlikutegevuseks ning jagati näpunäiteid konkurentsivõimelise CV-koostamiseks ja ka eduka töövestluse läbimiseks. Projekti lõpetaval noortekonverentsil aga käsitleti Euroopa Liidu võimalikke tuleviku arenguid ning Euroopa Kodanikualgatuse initsiatiivi mõju. Lisaks vaadati tagasi projekti „Novus Spectrum“ raames tehtule ning tunnustati projektis osalejaid ning selle läbiviijaid.

Lõppkokkuvõttes oleks oluline mainida, et „Novus Spectrum“ on olnud kahepoolselt kasulik – nii sellest osavõtnutele kui ka projekti korraldajatele-vabatahtlikele, pakkudes asendamatuid kogemusi projektitööst ning mitmekülgseid teadmisi EL-ist ning selle toimimisest.

Sellest tulenevalt loodab projekti vabatahtlik korraldajate meeskond, et ehk on meie tehtud töö ning korraldatud üritused innustanud sellest osavõtjaid ka ise midagi sarnast ette võtma!

Kuigi „Novus Spectrum“ on edukalt täitnud püstitatud eesmärgi suurendada noorte osalust ning teadlikkust ühiskondlikes protsessides, on projekti tulemusena selle läbiviijad mõistnud, et tegelikkuses on vastava valdkonna arendamisel veel palju arenguruumi ning seetõttu on analoogseid projekte kindlasti vajalik läbi viia ka edaspidi!

Täpsem info tulekul, jälgi projekti „Novus Spectrum“ Facebooki-lehekülge: http://www.facebook.com/NovusSpectrum

Teie, „Novus Spectrum“

Leave A Comment